Miyakanbai Ichigo Sake

Sold out
€33.00

Kanbai Shuzo

Hi no Shuzuku Ichigo

Type ; Strawberry sake