Miyakanbai Yuzu Sake

Sold out
€33.00

Kanbai Shuzo

Hi no Shuzuku Yuzu

Type ; Yuzu sake